SC Susteren

Uitnodiging & agenda Buitengewone ledenvergadering op 16 juni

Beste sportvriend(in),

Hierbij nodigen wij je uit tot het bijwonen van een Buitengewone Ledenvergadering van onze vereniging , welke gehouden zal worden op:


Zondag 16 juni 2019
In de kantine van ons sportpark
Aanvang 11.00 uur.


Tijdens de vergadering zal een korte agenda aan de orde gesteld worden die vooral in het teken staat van het aftreden van de huidige voorzitter en de verkiezing van een nieuwe voorzitter van Sportclub Susteren. De agenda is bijgevoegd. Deze Buitengewone Ledenvergadering is onderdeel van de feestweekend 15 en 16 juni. In tegenstelling tot de gangbare Algemene Ledenvergaderingen zal deze vergadering voor iedereen toegankelijk zijn. Partners, supporters, sponsors, ambassadeurs, familieleden, iedereen die Sportclub Susteren een warm hart toedraagt is welkom bij deze bijeenkomst. Daar waar stemming moet plaatvinden zal dat uiteraard zo georganiseerd worden dat alleen bevoegde leden aan de stemming kunnen deelnemen.


Namens het bestuur van Sportclub Susteren,


Leo Hamers
Secretaris


-------

AGENDA

1.Opening.
2.Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn de heren Kevin Hoffmans en Maurice Queis.
Kevin Hoffmans stelt zich herkiesbaar. Door het bestuur wordt deze herkiesbaar stelling unaniem ondersteund.

Maurice Queis zal zich vanwege drukke werkzaamheden vooralsnog niet herkiesbaar kunnen stellen.

Jos Wackers heeft zich (na zijn door werkomstandigheden noodgedwongen vertrek in de jaarvergadering 2016/2017) bereid verklaard voor de komende jaren beschikbaar te zijn voor de hier ontstane vacature. Het bestuur stelt derhalve unaniem voor de heer Jos Wackers opnieuw te kiezen
tot bestuurslid.

Daarnaast draagt het bestuur de heer Tim Sampers unaniem voor als kandidaat bestuurslid in een reeds eerder ontstane vacature.

Ter vergadering zal door de voorzitter een korte toelichting gegeven worden op de verschuivingen die het bestuur als vervolg hierop van plan is door te voeren in de taakverdeling binnen het bestuur.

Door tenminste drie (3) leden kunnen ook zelfstandig kandidaten voor de vacante bestuursfuncties worden gesteld. Deze dienen hiervan uiterlijk twee dagen voor de vergadering schriftelijk kennis te geven aan de secretaris.

3.Aftreden voorzitter en verkiezing nieuwe voorzitter.
Statutair is bepaald dat de voorzitter door de Algemene Ledenvergadering (steeds voor een periode van 4 jaar) rechtstreeks in functie gekozen wordt. Alle overige bestuurstaken worden door en binnen het gekozen bestuur verdeeld en ingevuld.

De huidige voorzitter Wim Fiddelaers is aan het eind van het verenigingsjaar aftredend als voorzitter en als bestuurslid en heeft reeds eerder aangegeven zich niet meer voor een nieuwe periode herkiesbaar te stellen. Zoals ook al in de Algemene Ledenvergadering van 8 april 2018 als voornemen werd aangekondigd, wordt door het bestuur unaniem met veel vertrouwen nu aan de Ledenvergadering het voorstel gedaan om de heer Kevin Hoffmans te kiezen tot voorzitter van Sportclub Susteren.

Hierna volgt stemming en daarna zal Wim Fiddelaers de voorzittershamer overdragen aan de nieuw
gekozen voorzitter.

4.Mededelingen, rondvraag en sluiting.


Gesprek laden